Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 43 Α/2015  ο  Ν. 4323/2015  με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής  Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.