Εκδόθηκε η απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Υποδομών με την οποία  καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης έξι τοις χιλίοις  υπέρ ΤΣΜΕΔΕ  επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου φυσικού ή νομικού προσώπου  επί των οπωσδήποτε εκτελουμένων έργων υπό του Δημοσίου, Δήμων κοινοτήτων και νομικών εν γένει προσώπων δημοσίου δικτύου συμπεριλαμβανομένων των εκτελουμένων έργων από τις εταιρείες αναπτύξεως έργων υποδομής. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η  διάθεση ποσοστού 80% εκ των εισπραχθέντων ανά έτος χρηματικών ποσών ( ανωτέρω πόρου)  για το χρονικό διάστημα από 1.11.2011 έως 31.05.2019, μετά από την εκκαθάρισή τους από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, τα οποία τηρούνται σε σχετικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ (προερχόμενο από το πρ. ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ).
Δικαιούχοι του πόρου είναι οι διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ που έχουν υπηρετήσει  ως μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι, ή ως πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., και ΟΤΑ.

Το προς διάθεση ποσό, μετά τις παρακρατήσεις, κατανέμεται ανά έτος αναλόγως των ετήσιων εισροών στον σχετικό λογαριασμό.

Ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ως αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια της διάθεσης στους δικαιούχους των αντιστοιχούντων σε αυτούς ποσών. Για το λόγο αυτό μεταφέρεται το προς καταβολή ποσό από το σχετικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ σε λογαριασμό που διατηρεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) μετά από πρόταση της αρμόδιας  διαχειριστικής Επιτροπής. Η διάθεση του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31/12/2020