Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2856 Β/2014 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά σε ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Έτσι η δαπάνη αυτή χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, μετά από αίτημα του δικαιούχου.

Η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του μη επιλέξιμου ΦΠΑ και η υποχρέωση εκκαθάρισης και επιστροφής του, αποτελεί  όρο χρηματοδότησης της πράξης και περιλαμβάνεται στην απόφαση ένταξης και στο σύμφωνο αποδοχής όρων