Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4158Β/2017 η Κοινή Υπουργική απόφαση που αφορά στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ, στο πλαίσιο της υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων”.

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής θα πρέπει ο οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος και να υποβάλλει την τυποποιμένη πρόταση ρύθμισης. 

Κατά την εφαρμογή της τακτικής διαδικασίας ο οφειλέτης μπορεί να προσκομίσει μελέτη για να τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του ή μια διαφορετική πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.