Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την Οδηγία 11/2015 με τίτλο “Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων”, η οποία ερμηνεύει τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και άπτεται θεμάτων που έχουν επιλυθεί νομολογιακά.

Σημειώνεται ότι η Οδηγία αυτή έχει σκοπό να εξοικειώσει  τις αναθέτουσες αρχές με τις δυνατότητες που τους δίνονται και δεν αποτελεί υπόδειξη προς αυτές κατά το σχεδιασμό των διαγωνισμών και την επεξεργασία των σχετικών όρων της διακήρυξης, τα οποία παραμένουν στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Δεδομένου  ότι για τους διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων υφίστανται οι πρότυπες διακηρύξεις, που τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής, η Οδηγία αυτή δεν αφορά  άμεσα στους διαγωνισμούς έργων, αλλά μόνο διαγωνισμούς  προμηθειών  και υπηρεσιών. 

Έτσι στην Οδηγία  παρατίθενται τα κριτήρια ανάθεσης βάσει των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2014/24/ΕΕ και  αναλύονται τα κριτήρια ανάθεσης όπως διαμορφώθηκαν από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαίκής ¨Ενωσης όσον αφορά στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.