Η Κοινότητα, στα πλαίσια της προώθησης της πολιτικής της για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, άνοιξε διαβούλευση σχετικά με την μέχρι τώρα υλοποίηση των κατευθύνσεων – στόχων της.

Η διαβούλευση ζητάει από τους μετέχοντες να τοποθετηθούν σχετικά με την :

  • Πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις (π.χ. από το τραπεζικό σύστημα)
  • Πρόσβαση στις αγορές (π.χ. την αγορά των δημοσίων έργων)
  • Στήριξη της επιχειρηματικότητας
  • Καλύτερη ρύθμιση της αγοράς (κανονιστικό πλαίσιο)
  • Εκπαίδευση και στήριξη εξειδίκευσης του στελεχειακού δυναμικού

Ο στόχος είναι να εξειδικευθεί περαιτέρω το υπάρχον πλαίσιο ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό.

Η σχετική διαβούλευση (έως τις 15 Δεκεμβρίου 2014) είναι στο κάτωθι link :  http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014