Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας εξέδωσαν εγκύκλιο που παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες από μία επαγγελματικές δραστηριότητες.

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 Ν. 4387/2016 ρυθμίζεται το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες από μια επαγγελματικές δραστηριότητες ή για την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση περισσότερων του ενός φορέα.

Η εγκύκλιος δίδει οδηγίες και παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα για τους ασφαλισμένους, που  εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Έτσι, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου  36 Ν. 4387/2016 προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι πριν και μετά την 01.01.1993, για τους οποίους για την ίδια απασχόληση προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορέα κύριας ασφάλισης καταβάλλουν υποχρεωτικά από 01.01.2017 μία ασφαλιστική εισφορά.

Για τους παλιούς ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς προκειμένου να θεμελιώσουν δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή να προσαυξήσουν το χρόνο ασφάλισής τους. 

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος καταβάλλει το συνολικό ποσοστό εισφοράς (ασφαλισμένου και εργοδότη) που ανέρχεται σε ποσοστό 20%.

Έτσι, από 01.01.2017 προκύπτει υποχρέωση καταβολής μίας υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ το ύψος της οποίας προσδιορίζεται σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και σε 13,33% για τον εργοδότη επί των αποδοχών του ασφαλισμένου.

Το ύψος της προαιρετικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 20% επί των αποδοχών και παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στον ΕΦΚΑ.

Το δικαίωμα καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς μπορεί να ασκηθεί ή να διακοπεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικότητα, ενώ ο ασφαλισμένος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτησή του όσες φορές επιθυμεί. Όμως οι καταβληθείσες εισφορές δεν  επιστρέφονται.

Ως προς την επικουρική ασφάλιση τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ καταβάλλοντας την εισφορά των εμμίσθων ασφαλισμένων.

Ως προς την ασφάλιση για πρόνοια οι ασφαλισμένοι πριν και μετά την 01.01.1993 για τους οποίους για την ίδια απασχόληση προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορέα πρόνοιας καταβάλλουν υποχρεωτικά από 01.01.2017 μια ασφαλιστική εισφορά  στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ μετά από επιλογή τους. Επίσης δίδεται η δυνατότητα προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς, κατόπιν αιτήσεώς τους.   

Η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης υπολογίζεται σε ποσοστό 7,1% και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και 0,65% για παροχές σε χρήμα.