Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3288 Β’ / 2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης με την οποία δίδονται οδηγίες για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση πόρων του ΠΔΕ και τις πληρωμές του 2013, την έγκριση των χρηματοδοτήσεων και των πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου έτους και τη Λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ