Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 428 Β/2017 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης των υδατορεμάτων.

Αντικείμενο του περιεχομένου του Φακέλου Οριοθέτησης είναι:

1. Η περιγραφή των συνθηκών που υφίστανται στο υδατορέμα από υδρολογική, υδραυλική, γεωλογική και περιβαλλοντική άποψη

2. Η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων καθορισμού των γραμμών οριοθέτησης υδατορέματος και

3. Η τεκμηρίωση για τυχόν απαιτούμενα έργα διευθέτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας οριοθέτησης υδατορέματος