Στο ΦΕΚ 2919 Β/2014 δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, εγγράφων και στοιχείων καθώς και την ηλεκτρονική  διεκπεραίωση των υποβαλλομμένων αιτημάτων.

Ακόμα προβλέπεται η τήρηση επί πενταετία ηλεκτρονικού πληροφοριακού  αρχείου σε απίπεδο υπηρεσιών ΓΕΜΗ