Κοινή πρόταση ΠΕΔΜΕΔΕ – ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με πρόταση προσθήκης ρύθμισης στο άρθρο 116 του ν.4412/2016 που αφορά στις Α.Χ.Π. για έργα κάτω του ορίου εφαρμογής των Ενωσιακών Οδηγιών.