Σε συνέχεια των προσπαθειών της  Ένωσης για την εξόφληση των υποχρεώσεων των Δήμων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3664/2018 η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία:

Καθορίζεται  η διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 19η Ιουλίου 2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Τα αιτήματα επιχορήγησης αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά  έως και την 30η Νοεμβρίου 2018. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ, κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των Δήμων μεριμνά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησής τους από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους Δήμους, αυτοί εγγράφουν άμεσα με αναμόρφωση του προϋπολογισμού το ποσό που θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση.