Το σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων¨ τροποποιεί, εκτός των άλλων, και  διατάξεις της νομοθεσίας των δημοσίων έργων.

Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας

Από το άρθρο 70 και μέχρι το  τέλος του σχεδίου νόμου τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη δημοσίων έργων.

Έτσι οι κυριότερες αλλαγές αφορούν:

Αρ. 70 παρ. 1και 2.

(Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών)

Προβλέπεται ρητά ο  έλεγχος της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχήςαπό την  Επιτροπή Διαγωνισμού,  πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών και των εγγυητικών  καλής εκτέλεσης, πριν την υπογραφή σύμβασης.

Επίσης καθορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστότητας  τωνεγγυητικών επιστολών , όπως ο αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία, η κήρυξη έκπτωσης, η  υποβολή μήνυσης και η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης.

Αρ. 70 παρ. 3

(Αναθεώρηση τιμών δημοσίων έργων)

Προβλέπεται η δημιουργία νέου φορέα που θα αναλάβει τη δημιουργία  Εθνικού  Συστήματος  Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων. Μέχρι τη δημιουργία του φορέα αυτού, και επειδή από 1-1-2013 και εφεξής δεν έχουν συνταχθεί και εγκριθεί Πρακτικά Διαπιστώσεως Τιμών, καθορίζεται η αναθεώρηση με συγκεκριμένο τύπο για τις συμβάσεις που έχουν δημοπρατηθεί πριν την 1-1-2013 και για αυτές που δημοπρατήθηκαν μετά. Προτείνεται η χρησιμοποίηση ενός μόνο συντελεστή για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, αυτού του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ της Εθνικής Στατιστικής Αρχής.

Αρ. 70 παρ.4.

(Χρηματικό κονδύλιο για την αντιμετώπιση του κόστους των ποιοτικών ελέγχων των έργων)

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των έργων προβλέπεται χρηματικό κονδύλιο έως 2% επί του προϋπολογισμού των έργων για την αντιμετώπιση του κόστους όλων των ποιοτικών ελέγχων, σύμφωνα με  όσα πρόκειται να οριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις.

Αρ. 70 παρ. 5,6,7 και 8.

(Τροποποίηση  προϋποθέσεων που αφορούν στην κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στην 4η , 5η , 6η και 7η τάξη του ΜΕΕΠ).

Ως σύνολο ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της επιχείρησης μετά την αφαίρεση του οφειλόμενου κεφαλαίου και των ποσών που προορίζονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό λογιστή.

Ως σύνολο υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης , με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό.

Μειώνονται οι δείκτες βιωσιμότητας  και δίδεται μεγαλύτερη ευελιξία στις εταιρείες που δεν καλύπτουν τους δείκτες αυτούς.

Οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης στο ΜΕΕΠ με λήξη διαχειριστικής περιόδου την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα.

Αρ. 70 παρ. 9.

(Εμπειρία στελεχώνγια το ΜΕΚ συνδεδεμένης επιχείρησης )

Η εμπειρία στελεχών για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο ΜΕΚ  μπορεί να προέρχεται και από απασχόληση σε άλλη επιχείρηση του ΜΕΕΠ, με την οποία η επιχείρηση που ανήκει το στέλεχος είναι συναφής με την άλλη και έχει μεταξύ των δύο επιχειρήσεων  συναφθεί συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών.

Αρ. 70 παρ. 10 και 11.

(Νέες ειδικότητες στο ΜΕΚ)

Στο ΜΕΚ εγγράφονται για έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και οι μηχανικοί Η/Υ. Ακόμα προστίθενται ειδικότητες  για πτυχιούχους ΤΕΙ στα  έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αρ. 70 παρ. 12

(Κανονισμός για την ασφάλεια των φραγμάτων)

Με Υπουργική απόφαση εγκρίνεται κανονισμός για την ασφάλεια των φραγμάτων και συστήνεται στο ΥΠΥΜΕΔΙ Διοικητική Αρχή Φραγμάτων.

Αρ. 71

(Χειριστές μηχανημάτων έργων)

Με Π.Δ. ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη μηχανημάτων έργων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Έως την έκδοση του ΠΔ τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων υποχρεούνται να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αρ. 72

(Τροποποίηση  διατάξεων του  Κώδικα  Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων ).

Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας είναι δυνατόν, με ειδική απόφαση του Εφετείου, να επιτρέπεται η υλοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης.

Αρ. 74

(Εκτέλεση εργασιών σε χώρους ιδιωτών-αποζημίωση)

Κύριοι ακινήτων κτημάτων υποχρεούνται να ανέχονται την εκτέλεση εντός αυτών των απαιτούμενων υπόγειων ή επίγειων εργασιών για την κατασκευή δημοσίων έργων. Αν από τις εργασίες αυτές προκύψει ζημία, οφείλεται αποζημίωση.

Αρ. 75

(Μελετητικά πτυχία)

Κάθε μελετητής μπορεί να δεσμεύει το πτυχίο του σε μία μόνο εταιρεία μελετών

Αρ. 76και 77

Ρύθμιση θεμάτων της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»

Επιστολή της Ένωσης και για το θέμα του Τεχνικού Συμβουλίου της εταιρείας

Αρ. 78

(Παράταση προθεσμίας σε συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων  έργων)

Στις συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων  έργων υποβάλλεται αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας τουλάχιστον  ένα μήνα πριν τη λήξη της και η έγκριση του αιτήματος δίδεται υποχρεωτικά από την Π.Α. εντός τριών μηνών από την υποβολή του.

Αρ. 79

(Ποινικές ρήτρες)

Κατόπιν αιτήματος αναδόχου για παράταση ενδεικτικής προθεσμίας αναστέλλεται η επιβολή ποινικών ρητρών για υπέρβαση αυτής και τελικά δεν επιβάλλεται ρήτρα, αν ο ανάδοχος τηρήσει επόμενη αποκλειστική προθεσμία σχετιζόμενη με την ενδεικτική σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Αρ. 81

(Κέντρο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας στο ΥΠΥΜΕΔΙ)

Στο ΥΠΥΜΕΔΙ συνιστάται Κέντρο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που άπτονται των αντικειμένων του Υπουργείου.

Αρ. 82

(Ρυθμίσεις για την ΤΕΟ ΑΕ)

Η αρμοδιότητα της διαχείρισης και χρηματοδότησης των εκτελούμενων συμβάσεων  του πρώην ΤΕΟ ΑΕ μεταφέρεται στη Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ.

Αρ. 85

(Έναρξη ισχύος του Νόμου)

Η ισχύς του νόμου αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στο ΦΕΚ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.