Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχέδιο νόμου με τίτλο : “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και άλλες διατάξεις”