Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχέδιο νόμου με τίτλο : “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).