Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 129 Α/2015 ο Ν. 4337/2015 με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

Οι διατάξεις του νόμου αυτού αφορούν σε ποικίλα θέματα και κυρίως :

-Συνταξιοδοτικά- ασφαλιστικά  θέματα- νέο  τρόπο υπολογισμού της σύνταξης – όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι καταργούνται, εκτός των άλλων, οι διατάξεις του 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α/2015) που αφορούν στην δυνατότητα καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών καθώς και στη δυνατότητα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του ΕΤΑΑ. Ως εκ τούτου το ΤΣΜΕΔΕ ανέστειλε τη λειτουργία της εφαρμογής με την οποία μπορούσε να υποβληθεί  αίτημα για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στο «νέο ασφαλιστικό» (ασφαλισμένοι μετά την 01.01.1993).

-Ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων

-Φορολογικά θέματα

-Πρόστιμα  και ποινικές κυρώσεις για φορολογικές παραβάσεις  και παραβάσεις ΦΠΑ

-Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων

-Κατάρτιση και έγκριση  σχεδίου προϋπολογισμού φορέων της Κυβέρνησης

-Ανάληψη υποχρεώσεων και σχετικές διαδικασίες ελέγχου των αναλήψεων υποχρεώσεων

-Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων φορέων του δημοσίου τομέα

-Ανακατανομή πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού

-Έκδοση ενταλμάτων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

-Πληρωμές έργων Περιφέρειας

-Μνημόνια συνεργασίας και πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμών των φορέων

-Αγορά φυσικού αερίου

-Ζητήματα σιδηροδρομικών μεταφορών – Αναδιάρθρωση ΟΑΣΑ