Δημοσειύτηκε στο ΦΕΚ 106 Α/2016 ο Ν. 4393/2016.

 Στο άρθρο 2 παρ. 6α του ως άνω Νόμου  αναφέρεται ότι  στο άρθρο 39  του Ν. 4387/2016  προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις των:

-αρ. 7 παρ. 1 περ. β΄Ν. 2326/1940 (κράτηση 1% επί παντός λογαριασμού πληρωμής εργολάβου δημοσίων έργων )

-αρ. 27 παρ. 34 Ν. 2166/1993 (κράτηση 6 τοις χιλίοις επί παντός λογαριασμού πληρωμής εργολάβου δημοσίων έργων )

-αρ. 7 παρ. 1 περ. ε Ν. 2326/1940 (κράτηση 2% επί των αμοιβών εκπόνησης μελέτης καθώς και την εκτέλεση και επίβλεψη του έργου)

-αρ. 9, 10 και 14 Ν. 915/1979 (κράτηση επί αμοιβών ιδιωτών μηχανικών)

-αρ. 7 παρ. 1 περ. ιγ (κράτηση για αμοιβές μελετών)

-αρ. 11 Ν. 915/1979 (κράτηση για αμοιβές μελετών)

-αρ. 7 παρ, 1 περ. ιη Ν. 2326/1940 ( 2% επί των τεκμαρτών κερδών προερχομένων από πάσης φύσεως έργα)

 

-αρ. 18 παρ. 2 Ν. 3232/2004 (αφορά το ΛΑΦΚΑ)

-αρ. 150 παρ. 1 Ν. 3655/2008