Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 125Α/2016 ο Ν. 4403/2016, όπου  στο άρθρο 57   αναφέρεται  ότι από 1.7.2016 καταργούνται τα άρ. 14 έως 201 του Ν. 4281/2014  εκτός των αρ. 134-138 (που αφορούν στο  ΕΣΗΔΗΣ), του άρ. 139, (που αφορά στο ΚΗΜΔΗΣ), του άρ. 157, (που αφορά στις εγγυήσεις) και της  παρ. 5 αρ. 201 (που αφορά στην έναρξη ισχύος του αρ. 157)