Η εταιρεία με την επωνυμία “Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Ευρωεργασιακή Ανώνυμη Εταιρεία” και το διακριτικό τίτλο “ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ” κατέθεσε προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ.  8841/Β3/1824/20.12.2018  διακήρυξης της ΠΕΔΜΕΔΕ για την κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελουμένων στο σύνολο των Περιφερειών της Χώρας.

Μπορείτε να δείτε την προσφυγή, το παράβολο, την πληρωμή του και την εκπροσώπηση της προσφεύγουσας  εδώ.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά συνημμένα εδώ.