Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 5/2015 που διευκρινίζει τις διατάξεις και τις βασικές ρυθμίσεις  του ν.4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Υπενθυμίζουμε ότι η ισχύς του ν. 4281/2014 έχει ανασταλεί μέχρι το τέλος του 2015 πλην του άρθρου 157 που αφορά στις εγγυητικές επιστολές.

Οι βασiκότερες αλλαγές που εισάγονται με το νόμο αυτό συνοψίζονται ως εξής:

-Ενοποίηση νομικού πλαισίου για τις διαδικασίες ανάθεσης πάνω και κάτω  από τα όρια του ενωσιακού δικαίου

-Διασφάλιση διαφάνειας – δημοσιότητας- καταπολέμηση της διαφρθοράς

-Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις 

-Κανόνες δημοσιότητας 

-Προγραμματισμός – προπαρασκευή συμβάσεων

-Απλοποίηση-εκσυγχρονισμός διαδικασιών ανάθεσης

-Αποτελεσματική έννομη προστασία 

-Κατάρτηση και πιστοποίηση υπαλλήλων 

– Αρμοδιότητες ΕΑΑΔΗΣΥ