Δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί που τροποποιούν από 1/1/2018 τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ.

Συγκεκριμένα η οδηγία 2014/24/ΕΕ και συνεπώς το άρθρο 5 ν. 4412/2016 τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» για τις δημόσιες συμβάσεις έργων  αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»·
β) στο στοιχείο β), το ποσό «135 000 EUR»  για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές αντικαθίσταται από το ποσό «144 000 EUR»·
γ) στο στοιχείο γ), το ποσό «209 000 EUR» για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές  αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR». 

Το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ  και συνεπώς το άρθρο 235 ν. 4412/2016, που αφορά στο βιβλίο ΙΙ (πρώην εξαιρούμενοι τομείς)  τροποποιείται ως εξής:

(1) στο στοιχείο α), το ποσό «418 000 EUR», για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών,  αντικαθίσταται από το ποσό «443 000 EUR»,
(2) στο στοιχείο β), το ποσό «5 225 000 EUR» για τις συμβάσεις έργων  αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ (άρθρο 1 παρ. 2α ν. 4413/2016) το ποσό «5 225 000 EUR»  για τις συμβάσεις έργων αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».

Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν άμεσα από 1/1/2018.