Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1283Β /2014 η προβλεπόμενη στο άρθρ. 110 Ν. 4199/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου απολογιστικά