Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3455Β/2016 η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας με την οποία καθορίζεται το ποσοστό εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας, που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία.

Το άρθρο 6 της ως άνω απόφασης αναφέρεται στον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΕΤΑΑ και καθορίζει δύο ασφαλιστικές κατηγορίες:

Ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ1 και Ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ2.

Οι ασφαλισμένοι με τάξη πτυχίου ΜΕΕΠ και ΜΕΚ Α και Β υπάγονται στην ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ1

Οι ασφαλισμένοι με τάξη πτυχίου ΜΕΕΠ και ΜΕΚ Γ και Δ υπάγονται στην ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ2.

Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία ΕΔΕ1 θεωρείται το ποσό των 304, 52 ευρώ , ενώ για την κατηγορία ΕΔΕ2 το ποσό των 383,54 ευρώ