Αποφασίστηκε ο καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολης, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.