Προσφατα (στις 9 Οκτωβρίου 2013) ψηφίστηκε στην Ευρωβουλή η οδηγία “recognition of professional qualifications” που συμπληρώνει/τροποποιεί την 2005/36.

Αφορά πολλά θέματα επαγγελματικά, κυρίως διασυνοριακής αναγνώρισης δικαιώματος πρόσβασης σε επαγγέλματα, ανάμεσα τους και μηχανικών.

Καθιερώνει την European Professional Card, από όταν εκδοθούν από την Κοινοτητα οι σχετικές λεπτομέρειες. Θα έχει ηλεκτρονική βάση. Οι χώρες θα αλληλοενημερώνονται για τυχόν μεταβολές της.  Δεν αντικαθιστά τα υπάρχοντα συστήματα τεκμηρίωσης επαγγελματικών προσόντων , αλλά θα δίνει τα δικά της επιπλέον δικαιώματα, κυρίως διασυνοριακά. 

Η Κοινότητα θα εισάγει σταδιακά ανά επάγγελμα τις κάρτες, με προτεραιότητα όπου υπάρχει σημαντική κινητικότητα, ενδιαφέρον απο τους καλυπτόμενους, ρύθμιση του επαγγέλματος απο πολλές χώρες της Κοινότητας.

Το πλήρες κείμενο  εδώ  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0408+0+DOC+XML+V0//EN