Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο και τη Νομική Υπηρεσία της ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία ζητά την έκδοση Κατευθυντήριας Οδηγίας επί ερωτημάτων που αφορούν στα δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό  και προβληματίζουν τα μέλη της και τις αναθέτουσες αρχές