Δημοσιεύουμε  εκ νέου την πρόταση σχεδίου Νόμου για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών , παραθέτοντας κατ΄ άρθρο τις  ψηφισμένες θέσεις της Ένωσης.

Καλούμε τα μέλη μας όπως αποστείλουν τις προτάσεις τους προς επεξεργασία από την Ειδική Επιτροπή της Αντιπροσωπείας που συστάθηκε κατά τη συνεδρίασή της της 15ης Μαίου 2014