Παραθέτουμε το απόσπασμα από τα επίσημα πρακτικά της ΚΑ΄/29-07-2014 συνεδρίασης της  Βουλής, όπου στο άρθρο 59 του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  με τίτλο «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» ψηφίστηκε η  τροπολογία  που καταργεί τα  κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων .

Αναμένεται η δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ. Οι διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου 59, ως προς τα κατώτατα όρια εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές, μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου αυτού.