Η ΠΕΔΜΕΔΕ και οι λοιπές Ε.Ο. με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων επισημαίνουν ότι η πρόσκληση για συνεδρίαση στερείται νομιμότητας και ζητούν εκ νέου την παροχή των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εισήγηση  και την αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής ώστε να μεσολαβούν τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες μεταξύ της παροχής των στοιχείων και της συνεδρίασης