Πολύ σημαντική η υπ΄αριθμ. 129/2019 Γνωμοδότηση της Πλήρους Ολομελείας του ΝΣΚ, η οποία επιλύει οριστικά το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕκαι ΕΜΠ.

Συμπερασματικά στην ως άνω Γνωμοδότηση αναφέρεται ότι:

-Η  κατάργηση της  κράτησης 1% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ  ισχύει για τους λογαριασμούς πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος που υποβάλλονται από τον Εργολάβο μετά την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης κατάργησης, δηλαδή από 1-1-2015, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού. Όμως κατά την έγκριση και εξόφληση λογαριασμών που αφορούν σε συμβάσεις συναφθείσες πριν την ανωτέρω ημερομηνία,” προκειμένου  η κατάργηση των συγκεκριμένων κρατήσεων να αποβεί πράγματι ουδέτερη και να μην διαταραχθεί η οικονομική ισορροπία της σύμβασης, θα πρέπει κατ’ αυτόθροη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, να πιστωθεί μεν το εργολαβικό αντάλλαγμα στον οικείο λογαριασμό με την αξία των κρατήσεων που καταργήθηκαν, ταυτόχρονα όμως και προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αδικαιολόγητος πλουτισμός του αναδόχου, να χρεωθεί (μειωθεί) ισόποσα, ώστε αυτό (το εργολαβικό αντάλλαγμα) να παραμείνει στο ύψος που είχε υπολογιστεί από τον εργολάβο κατά την υποβολή της προσφοράς του”.

– Η  κατάργηση του πόρου 6% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και η κατάργηση της  υποχρέωσης που ανακύπτει σε σχέση με τα τεκμαρτά κέρδη του Εργολάβου, ισχύει για τους λογαριασμούς πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος που υποβάλλονται από τον Εργολάβο μετά την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης κατάργησης, δηλαδή από 12-05-2016,  ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζομένων αντιστοίχως των προαναφερομένων για  την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

-Τέλος η  κατάργηση της κράτησης  υπέρ  ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται και την κατάργηση  της πρόσθετης υπέρ ΕΜΠ κράτησης εφαρμοζομένης, από την αρμόδια υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριν την ημερομηνία κατάργησης των παραπάνω διατάξεων.