Η Ένωση απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  κ. Μιχαήλ ΧρυσοχοΪδη, διαμαρτυρόμενη για τον αποκλεισμό της  από τις ομάδες εργασίας για την αναμόρφωση και  τον εκσυγχρονισμό  του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων.