Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση επί της υπ’ αριθ. 1614/31/23.07.2014 τροπολογίας, αντικαθιστώντας τα άρθρα 1 & 2 αυτής.

 Έτσι, σύμφωνα με το νέο κείμενο της τροπολογίας  που κατατέθηκε:

Καταργούνται από της δημοσιεύσεως του Νόμου στο ΦΕΚ τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών  ακόμα και στις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης έργων, μελετών και υπηρεσιών στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί οι προσφορές (παρ. 1).

Με Προεδρικό Διάταγμα  που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης έργων και μελετών θα καταργηθούν τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών (παρ. 2).

Στο ίδιο διάταγμα θα  ρυθμίζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων  οικονομικών φορέων, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής  καθώς  και οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας είτε  εναλλακτικών επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων  είτε συστημάτων πιστοποίησης από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (παρ. 3).

Από τη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης