Η FIEC εξέδωσε δελτίο τύπου για την οδηγία για την μετακίνηση εργαζομένων “Posting” όπου σημειώνει πως η οδηγία αυτή δεν αποτελεί πανάκεια για κάθε μορφή απάτης στις διασυνοριακές μετακινήσεις εργαζομένων.

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και νομοθετικές προβλέψεις σε εθνικό επίπεδο από τις χώρες που δέχονται εργαζομένους ώστε το τοπίο να είναι σαφές και να μην υπάρχουν κενά που δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η νέα οδηγία για την μετακίνηση εργαζομένων “Posting” δεν αποτελεί πανάκεια κατά όλων των μορφών απάτης

“Με την υιοθέτηση της νέας τροποποιημένης οδηγίας για την μετακίνηση εργαζομένων, ο νομοθέτης της ΕΕ προτίθεται να παράσχει ορισμένες απαντήσεις σε προβλήματα και απάτες που παρατηρούνται στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εντός της ΕΕ. “Η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις απαιτεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που να παρέχει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των γνήσιων εταιρειών “, δήλωσε ο Kjetil Tonning, πρόεδρος της FIEC. “Ωστόσο, αντίθετα με όσα ισχυρίζονται ορισμένοι οργανισμοί, οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην οδηγία “Posting” δεν είναι η πανάκεια ενάντια σε κάθε απάτη. Ως εκ τούτου, παραμένουμε προσεκτικοί σε αυτό το στάδιο σχετικά με την πιθανή θετική προστιθέμενη αξία που εισήγαγαν οι νέες διατάξεις “, πρόσθεσε ο Kjetil Tonning. Πολλές απάτες που παρατηρήθηκαν στον τομέα της οδηγίας για το “Posting” οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε παράγοντες όπως οι απατηλές φόρμες Α1, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ή κακώς καταβληθείσες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ο αδήλωτος χρόνος εργασίας κλπ., oι οποίες κανονικά θα απαιτούσαν άλλους τύπους παρέμβασης.
“Εκτός από τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής, η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των διοικήσεων, το οποίο λείπει σήμερα” δήλωσε ο Paul Depreter, Αντιπρόεδρος της FIEC αρμόδιος για τις κοινωνικές υποθέσεις. “Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι χρειάζονται επίσης σαφείς, ενημερωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα υποδοχής εργαζομένων. Από αυτή την άποψη, τα περισσότερα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει μέχρι στιγμής αυτή την οδηγία δεν έχουν ικανοποιητικό και σαφές νομικό πλαίσιο», πρόσθεσε ο Paul Depreter. Η FIEC σε επίπεδο ΕΕ και τα μέλη της σε εθνικό επίπεδο συνεπώς θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά με τις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα εγγυάται αποτελεσματικά τη δίκαιη κινητικότητα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά.

Το πρωτότυπο κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.