Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε νέα εγκύκλιο που αφορά στους αυτοαπασχολούμενους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή δύο πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) και υπάγονταν πριν την έναρξη του νέου νόμου στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ ή /και του ΟΑΕΕ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη του αρθρ. 39 παρ. 9, οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενο ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Αντίστοιχα και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ως άνω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσης αμοιβής ανα μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Με την υποβολή της ΑΠΔ αυτής ενεργοποιείται αυτόματα η καταβολή εισφορών σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ προκειμένου ο παρέχων τις υπηρεσίες να υπαχθεί στη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση στην οποία εκτός των άλλων θα καταγράφει τα ΑΦΜ των αντισυμβαλλομένων καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της δήλωσής του. 

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από ένα εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος συνιστά παράνομη πρακτική που απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που θέτει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Έτσι, το δελτίο Τύπου αναφέρει ότι η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

 Σε περίπτωση που ο εργοδότης-αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί, μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του εργαζόμενου με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, τότε ο εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές μισθωτού (σύνολο 9,22%) μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος. 

Προς πληρέστερη κατανόηση των διαλαμβανομένων στην εν λόγω εγκύκλιο, παρέχονται και συγκεκριμένα παραδείγματα.