Η Ένωση ζητά την παρέμβαση του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δημητρίου Ράικου, για την εξάλειψη του φαινομένου των εμπειροτεχνών στις διαδικασίες ανάληψης δημοσίων έργων ή τουλάχιστον τον περιορισμό της συμμετοχής τους στα όρια του προϋπολογισμού του πρόχειρου διαγωνισμού.