Η Κοινότητα έχει ξεκινήσει την διαδικασία σύνταξης οδηγίας γιά την αυξημένη προστασία των εμπορικών πρακτικών. Σκοπός της ενέργειας είναι η καθιέρωση ενός εναρμονισμένου πλαισίου που θα προωθεί την καινοτομία. Θα αφορά μεταξύ άλλων και θέματα δημοπράτησης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών. Η διαδικασία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, μετά την ενεργοποίηση του νέου Ευρωκοινοβουλίου.  Στο μεταξύ συλλέγονται σχετικά στοιχεία για παραβιάσεις εμπιστευτικότητας σε σχέση με διαγωνισμούς και η FIEC ενδιαφέρεται για τέτοια στοιχεία σε εθνικό επίπεδο.

Στοιχεία σχετικά με την διαδικασία ευρίσκονται εδώ:  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/142780.pdf