Οι Τράπεζες πρέπει να επαναπροσδιορίσουν θέματα πιστωτικής πολιτικής με στόχο να διασφαλίσουν πως πιστοληπτικά αξιόπιστοι πελάτες δεν θα αποκλεισθούν από χρηματοδότηση λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα τελευταία πέντε χρόνια, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης, σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα Συνεδρίου με θέμα διαχείριση κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης (Risk Management & Compliance Forum) που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Professional Risk Managers International Association (PRMIA).

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και η ενίσχυση της αξίας του θα είναι οι περισσότερο ζωτικές περιοχές για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της αναδιοργάνωσης των Τραπεζικών Οργανισμών (2013- 2017).

Επίσης, η βελτίωση των τεχνικών και μεθοδολογιών στη διαχείριση των απαιτήσεων θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα που θα δημιουργήσει αξία στους μετόχους των Τραπεζών.


Η ευθύνη των τραπεζών, ως κινητήρια δύναμη της αγοράς, είναι μεγαλύτερη από ποτέ και πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από προσεκτική αξιολόγηση και ουσιαστική υποστήριξη για τις αξιόπιστες και παραγωγικές επιχειρήσεις, με στόχο τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην πραγματική οικονομία, τονίστηκε στο Συνέδριο.

Επίσης, επισημάνθηκε ότι η κρίση των τελευταίων ετών απαιτεί να γίνουν προσαρμογές στον παραδοσιακό πιστωτικό κύκλο, που αφορούν κυρίως την απομόχλευση και στρατηγικές ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων, με στόχο έναν νέο τρόπο διαχείρισης οφειλών που θα οδηγήσει αφενός στην αποκατάσταση και αφετέρου σε νέες πιστωτικές πολιτικές.


Όπως αναφέρθηκε η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης απαιτήσεων, σε συνδυασμό με την απομόχλευση στοιχείων του ενεργητικού και τη βελτιστοποίηση στοιχείων του ισολογισμού, αποτελούν στρατηγικές κατευθύνσεις διαχείρισης των κινδύνων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η οικονομική κρίση έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο και συντέλεσε στο να γίνει η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ένα σημαντικό στρατηγικό και καθημερινό θέμα για τις τράπεζες και τις ρυθμιστικές αρχές, τονίστηκε επίσης από τους ομιλητές.

 Πηγή : Κέρδος