Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την  Οδηγία 9/2015  για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημοσίων  διαγωνισμών.

Με την Οδηγία αυτή επιχειρείται αφενός να  παρουσιαστούν οι   κυριότερες νέες νομοθετικές  ρυθμίσεις  που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς  κατά τη διεξαγωγή δημοσίων  διαγωνισμών και αφετέρου να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές για την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών.

Επίσης καταγράφονται και αναλύονται οι βασικές αρχές του δημοσίου δικαίου που αποτρέπουν τη διαφθορά στον τομέα των δημοσίων διαγωνισμών.

Α. Η αρχή της υποχρεωτικής δημοσιότητας και της διαφάνειας.

Β. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης  δυσμενών διακρίσεων μεταξύ των διαγωνιζομένων

Γ. Η αρχή της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας

Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα συχνότερα  σχετικά προβλήματα  που έχουν διαπιστωθεί και αφορούν σε:

-διατύπωση της συγγραφής υποχρεώσεων κατά τρόπο που να ευνοούνται ορισμένοι προσφέροντες

-κατάτμηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών σε μικρότερους διαγωνισμούς με σκοπό την αποφυγή ανταγωνιστικών διαδικασιών

-σύγκρουση συμφερόντων που επηρεάζει διάφορα στάδια των διαδικασιών και αφορά όχι μόνο στους αρμόδιους για τις συμβάσεις υπαλλήλους αλλά και στο υψηλότερο επίπεδο των αναθετουσών αρχών

-δυσανάλογα και αδικαιολόγητα κριτήρια επιλογής , αδικαιολόγητο αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, αδικαιολόγητη χρήση των διαδικασιών απευθείας διαπραγμάτευσης

-ανεπαρκή ανάλυση καταστάσεων όπου οι τιμές προσφοράς ήταν πολύ χαμηλές

-αδικαιολόγητες εξαιρέσεις από τη δημοσίευση των προσφορών

και τέλος παρουσιάζεται ενδεικτικός κατάλογος συχνά εμφανιζομένων μορφών που ενδέχεται να υποκρύπτουν διαφθορά.