Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο Ταμείο. 

Έτσι, ως προς το ζήτημα της μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως” επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη  συνημμένη Γνωμοδότηση 34/1992 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος.