Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  δημοσίευσε υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου, που δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Θα ακολουθήσει η έκδοση πρότυπων τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53 Ν. 4412/2016