Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4269 Β/30.12.2016 η απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, τα οποία είναι τελικά και δεσμευτικά  άνω και κάτω των κοινοτικών  ορίων, (5.225.000 ευρώ)  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά  για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, η έναρξη διαδικασίας σύναψης των οποίων λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης έγκρισής τους στο ΦΕΚ, ήτοι από την 21.01.2017.  

Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016  δύνανται να χρησιμοποιούν αυτά  τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων.

Η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των κοινοτικών ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή βρίσκεται εδώ.

Η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των κοινοτικών  ορίων του Ν. 4412/2016 με κρίτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή βρίσκεται εδώ