Ο Υφυπουργός Εργασίας εξέδωσε απόφαση, στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που μέχρι την 31.12.2016 προκύπτει διαφορετική ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης βάσει των σχετικών δηλώσεων της Νομαρχίας και του ΤΕΕ, λόγω αναδρομικής διαγραφής  από το ΤΕΕ, θεωρείται  ότι ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να λαμβάνεται η ημερομηνία διαγραφής από το ΤΕΕ και όχι αυτή της υποβολής της δήλωσης στην π.  Νομαρχία.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να εξετάζεται, αν για το χρονικό διάστημα που ο ασφαλισμένος θα διαγραφεί αναδρομικά από την ασφάλιση, έχει λάβει ασφαλιστική ικανότητα ή εγγυητικές επιστολές από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Στην περίπτωση αυτή η αναδρομική διαγραφή θα ισχύει  από την ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας απ΄το πρώην ΤΣΜΕΔΕ.