“Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας θα οδηγήσει στην κάλυψη των ελλείψεων του εργατικού δυναμικού”

Τα βασικά συμπεράσματα και οι θέσεις των εκπροσώπων των  εργοδοτών της Ε.Ε.

 

Η υφιστάμενη κατάσταση..

 • Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 13 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας! Ωστόσο πολλές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, ενώ παράλληλα πολλοί εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση του κατάλληλου εργατικού δυναμικού το οποίο θα διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το καθεστώς ανεργίας εξακολουθεί να παραμένει υψηλό (10% και άνω σε ορισμένα κράτη μέλη).
 • Η αναντιστοιχία της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Οι δεξιότητες που συνδέονται με την Επιστήμη, Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM skillsScience, Technology, Engineering and Mathematics) παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση. Υψηλές οι απαιτήσεις και σε εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες.
 • Η ψηφιοποίηση της οικονομίας ενισχύει περαιτέρω αυτές τις αλλαγές. Υπάρχει αναγκαιότητα για νέες θέσεις εργασίας που απαιτούν νέες δεξιότητες. Παράλληλα, οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας μετασχηματίζονται σημαντικά, καταργώντας υφιστάμενα καθήκοντα και δημιουργώντας νέα. Βασική πρόκληση αποτελεί η έλλειψη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Σημαντική πρόκληση παραμένει η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και η επίτευξη πιο ισορροπημένης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, των επαγγελμάτων και των τομέων.

 

Οι προτάσεις και προτεραιότητες των εργοδοτών..

Στη βάση του παραπάνω πλαισίου, οι προτεραιότητες που θέτουν οι εργοδότες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • H μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας
 • Η Θέσπιση νέας στρατηγικής ΕΕ για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) για το 2030
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, σχολείων, επαγγελματικών σχολών, επαγγελματικών σχολών και πανεπιστημίων.
 • Η ενίσχυση του ρόλου του τομεακού κοινωνικού διαλόγου
 • Η ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την εξάλειψη του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως η ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων STEM
 • Η προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη
 • Η ανάπτυξη ανανεωμένου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση από τρίτες χώρες

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται εδώ