Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε οδηγίες για τη μετατροπή μίας ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ). 

Στην περίπτωση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο της προερχομένης από μετατροπή ΙΚΕ δεν μπορεί να έιναι μικρότερο των 146.735 ευρώ