Η  Ένωση κατέθεσε παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του κύρους των κάτωθι υπουργικών  αποφάσεων: 

Της υπ΄αριθμ. Φ80000/οικ60871/16291 απόφασης  του Υφυπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα:  «Παύση από 01.01.2017 της λειτουργίας των εντασσόμενων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών (ΦΕΚ 3 Β/ 2017),

Της υπ΄αριθμ. Δ9/56379/14950/2016  απόφασης  του Υφυπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα:  «Διορισμός Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός  Προέδρου και μελών στο ΔΣ του ΕΦΚΑ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 729/2016) και

 Της υπ΄αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ 59522/2205/2016  απόφασης  του Υφυπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα:  «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας  του ΕΦΚΑ» (ΦΕΚ 4486 Β/2016)

για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης επιστημονικής αναλογιστικής μελέτης, παραβίαση του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος( μέριμνα του κράτους για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων) και   παραβίαση του άρθρου 4  παρ.1 και  5 του Συντάγματος (αρχή της ισότητας και αναλογικότητας στα δημόσια βάρη).

Η Ένωση έχει ήδη καταθέσει παρέμβαση για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που προσδιορίζει το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ καθώς και για την ακύρωση της  απόφασης που προσδιορίζει τις προθεσμίες πληρωμής των εισφορών