Δεδομένου ότι η προθεσμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης λήγει την 31-12-2014, η Ένωση καλεί τα μέλη της, εφ’ όσον επιθυμούν, να της γνωστοποιήσουν τα χρέη των Δήμων προς αυτούς, ώστε να προβεί έγκαιρα σε έγγραφη όχληση για την επίσπευση των διαδικασιών εξόφλησης.