Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία ζητά απαντήσεις σε καιίρια ερωτήματα σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων έργων