Επειδή είναι αδύνατον να αναμένουν οι ανάδοχοι την πάροδο διετίας μέχρι  να ολοκληρώσουν  το έργο τους οι εκκαθαριστές της Τ.Ε.Ο. .Α.Ε.  και να εισπράξουν  τα οφειλόμενα, η  Ένωση επαναφέρει το αίτημά της   και  ζητά από το Υπουργείο Υποδομών  να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση και εξόφληση των λογαριασμών που αφορούν  εκτελεσμένες εργασίες  ώστε  να ικανοποιηθούν οικονομικά οι ανάδοχοι, να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των  υπό εξέλιξη συμβάσεων και να ολοκληρωθούν τα ημιτελή αυτά  έργα.