Η Ένωση απέστειλε επιστολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία ζητά σημαντικές διευκρινίσεις για να ενημερώσει τα μέλη της σχετικά με την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στις δημόσιες συμβάσεις έργων  (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Η Ένωση ζητά επίσης την παράταση της έναρξης ισχύος της διάταξης περί υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η δοκιμασία του συστήματος της ηλεκτρονικής δημοπράτησης έργων