Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τους  Υπουργούς  Υποδομών και Μεταφορών  και  Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία ζητά την εφαρμογή του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 και στις εν εξελίξει συμβάσεις που διεπονται από τις διατάξεις του Ν. 3669/08.

Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 155 του ως άνω Νόμου δίδεται η δυνατότητα κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός έργου, αν υπάρξει ανάγκη, να εκτελεστούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες με έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, πριν τη σύνταξη ΑΠΕ και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.